Skip to content

Откриване на експлоатационни неизправности и ремонт на алтернатора

Към този вид неизправности на алтернатора се включват:

 • Износване па четките след продължителен пробег на автомобила (над 100 000 km) и прекъсване на възбудителната верига. Контролната лампа или волтметьрът показва липса ни напрежение от алтернатора.
 • Засядане на четка в гнездото па четкодържателя и прекъсване на възбудителната верига.
 • Прекъсване на връзката между края на възбудителната намотка с един от пръстените. Получава се при недобро укрепване на краищата. Неизправността се отстранява след разглобяване на алтернатора и подмяна на ротора.
 • Замърсяване па пръстените от прах и омасляване, с което се увеличава преходното съпротивление. Получават се колебания в напрежението на алтернатора.
 • Разрушаване на изолацията на статорната намотка и свързване на част от проводниците „накъсо“. Получава се от системно претоварване на алтернатора или от проникване на химично активни вещества. Неизправността се открива по намаленото напрежение на алтернатора и повишената температура на статора.
 • Пробив или прекъсване в електронния регулатор. Характеризира се с висока стойност на напрежението или с прекъсване на възбудителната верига.

Общи изисквания при обслужване на алтернаторите за променлив ток. При всяко съмнение за неизправност в алтернатора се препоръчва той да се свали от двигателя. Преди разглобяването е необходимо да се извърши следното:

 • Проверка на изправността на възбудителната верига, като се измери съпротивлението на възбудителната намотка след регулатора; то трябва да бъде 3 – 4 Ω ;
 • Проверка за изправността на лагерите; при въртенето по ротора не трябва да се чува шум или до има хлабина в тях;
 • Ако след горните две проверки не се констатират неизправности, сваленият алтернатор се проверява; акумулаторната батерия се свързва към клема D+ на алтернатора и към маса, а милиамперметърът – към клема 30(+) и към маса; по този начин през възбудителната верига протича максимален ток; при завъртане на ремъчната шайба с ръка стрелката на уреда трябва да се отклони или де се отчетат някакви стойности.

Ако стрелката на уреда не се отклонява, положителният полюс на батерията се свързва към клема DF и електронният регулатор се изключва. Операцията се повтаря и ако стрелката на милиамперметьра се отклони, неизправен е електронният регулатор.

Разглобяването на сваления от двигателя алтернатор се извършва в следната последователност:

 • Развива се гайката, която закрепва ремъчната шайба и вентилатора и те се свалят от вала на алтернатора;
 • Развиват се захранващите винтове и се свалят предният и задният капак от статора; преди свалянето на капаците четкодържателят и електронният регулатор се демонтират от задния капак;
 • Извършва се общ преглед за състоянието на лагерите, пръстените, възбудителната намотка, статора и токоизправителния блок; почистват се отделните части от прах и замърсяване с чиста кърпа;
 • При откриване на по-сериозни повреди генераторът се сглобява и се предоставя за ремонт в специализиран сервиз;
 • Износените четки на алтернатора се сменят заедно с четкодържателя; Електронният регулатор не подлежи на ремонт и се сменя с нов. Напрежението на изправния регулатор независимо от честотата на въртене се колебае в границите от 13,8 до 14V.
Advertisements